Rekonštrukcia a Obnova Pamiatkových Objektov

ART ROPO s.r.o.

ART ROPO s.r.o.vznikla v roku 1997 ako nová spoločnosť s ručením obmedzeným z firmy Agentúra ROPO Rybárik, z dôvodu rozšírenia činnosti na realizáciu komplexných stavebných prác. Spoločnosť od svojho vzniku zvládla náročné rekonštrukcie stavieb, najmä ako vyšší dodávateľ rekonštrukcie budovy bývalého paláca Tatra banky pre MK-SR, ktorá bola ukončená v roku 2001. Realizovala náročné bohato štukatérsky zdobené fasády v Trnave, Modre, Bratislave a dodávky kamenárskych a štukatérskych prác na Bratislavskom Hrade ako aj ďalšie práce na rekonštrukciách viacerých budov.

Spoločnosť zabezpečuje komplexnosť dodávky od prvotných prieskumov (archeologický, historický, architektonický, pamiatkový, reštaurátorský, stavebný, dendrologický a pod.) cez návrhy rekonštrukcií, až po odovzdanie stavby na kľúč, vrátane všetkých administratívnych a inžinierskych činností. Úzko spolupracuje s Pamiatkovým úradom pri prieskumoch na pamiatkových objektoch, ako aj pri návrhoch prezentácie nálezov v rámci obnovy pamiatky. Prieskumy, návrhy a realizácie sú vykonávané kmeňovými pracovníkmi, alebo zmluvnými spolupracovníkmi našej s.r.o. , ktorá je profesne a personálne pokračovateľom doteraz samostatne pôsobiacich autorov spolupracujúcich pri jednotlivých návrhoch. Naša spoločnosť disponuje vysokokvalifikovanými a skúsenými riadiacimi pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti na rekonštrukciách náročných pamiatkových objektov.

Naša spoločnosť zamestnáva okrem skúsených stavbyvedúcich, kvalifikovaných pracovníkov jednotlivých profesií / absolventov stredných umelecko-priemyselných škôl, napr.: Kamenosochárska škola Hořice, ŠUPS v Kremnici a v Bratislave / ako aj spoľahlivým pomocným personálom robotníckych profesií. Spoločnosť už 5 rokov realizuje komplexné dodávky zatepľovacích systémov na budovách technológiou Terranova, Baumit, Kompaktinex.

Základným mottom našej spoločnosti je dodržanie zásad pamiatkovej starostlivosti, technologických postupov, najmä profesionálny prístup a sústredenie sa na kvalitu nami realizovaných prác. Máme vypracovaný vlastný systém riadenia kvality a podanú žiadosť na registráciu systému manažérstva kvality našej spoločnosti podľa normy EN ISO 9001:2001 pod ev.č. CM – 100/03 na certifikačnom orgáne Certikom TSÚS.V prípade potreby zabezpečujeme vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre spolufinancovanie rozvoja regiónov, škôl, cestovného ruchu, kultúrnych pamiatok ako aj samotných podnikateľských subjektov.

Realizujeme

  • Fasády
  • Zatepľovanie
  • Strechy
  • Interiéry
  • Reštaurátorské práce
  • Prieskumy